بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده
💁 مدرس: آقای صراف 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 15 و 99.07.14
 ١١:٤٤ - 1399/07/14 - تعداد نظرات : ٠

محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده
💁 مدرس: آقای نجار صراف 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 18 و 99.06.17
 ١١:٥٦ - 1399/06/17 - تعداد نظرات : ٠

محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده
💁 مدرس: آقای نجار صراف 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 04 و 99.06.03
 ١١:٥٤ - 1399/06/03 - تعداد نظرات : ٠

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده
💁 مدرس: آقای نجار صراف 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 28 و 99.05.27
 ١٠:٤٤ - 1399/05/27 - تعداد نظرات : ٠

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده
💁 مدرس: آقای نجار صراف 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 21 و 99.05.20
 ١٠:٤٤ - 1399/05/20 - تعداد نظرات : ٠

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده
💁 مدرس: آقای نجار صراف 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 14 و 99.05.13
 ١٠:٤٠ - 1399/05/13 - تعداد نظرات : ٠

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده
💁 مدرس: آقای نجار صراف 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 30 و 99.04.29
 ١٧:٠٢ - 1399/04/29 - تعداد نظرات : ٠

محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده
💁 مدرس: آقای نجار صراف 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 16 و 99.04.15
 ١٦:٥٩ - 1399/04/15 - تعداد نظرات : ٠

مالیات مستقیم و ارزش افزوده
💁 مدرس: آقایان رجب‌پور و فخریان 🕒 مدت دوره: 16 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 25 و 98.10.24
 ١٦:٥٢ - 1398/10/24 - تعداد نظرات : ٠

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده
💁 مدرس: آقای نجار صراف 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.09.28
 ١٦:٣٠ - 1398/09/28 - تعداد نظرات : ٠

2 صفحه بعدی >>