دعاوی تعلیق، فسخ و خاتمه پیمان ناشی از شیوع ویروس کرونا
💁 مدرس: آقای حسین‌زاده 🕒 مدت دوره: 16 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 28 و 27- 21 و 99.07.20
 ٠٩:٤٧ - 1399/07/20 - تعداد نظرات : ٠

قانون کار و تامین اجتماعی
💁 مدرس: آقای سالم 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.10.12
 ١٦:٤٢ - 1398/10/12 - تعداد نظرات : ٠

قانون کار و تامین اجتماعی
💁 مدرس: آقای سالم 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.05.03
 ١٥:٤٧ - 1398/05/03 - تعداد نظرات : ٠

قانون چک
💁 مدرس: آقای بهرامی 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.04.02
 ١٥:٣٠ - 1398/04/02 - تعداد نظرات : ٠

قانون چک
💁 مدرس: آقای بهرامی 🕒 مدت دوره: 16 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.02.08
 ١٥:١٧ - 1398/02/08 - تعداد نظرات : ٠