حوزه های آموزش کوتاه مدت

 

اداره کل آموزش های کوتاه مدت حسب شرح وظایف، اهداف و برنامه راهبردی خود، دوره های آموزشی را به حوزه های ذیل تقسیم بندی نموده و ارایه می نماید:

1- اقتصادی، مالی و بودجه

2-برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری

3- مدیریت

4- حقوقی

5-نظام فنی و اجرایی

6- سایر دوره ها