نام اداره

شماره تماس

اداره کل امور مالی

دفتر 

26138021-26138151 

اداره دفتر داری

26137616

اداره رسیدگی

26138453

اداره دریافت و پرداخت

26137103

  اداره اعتبارات و امین و اموال 26138248-4317