شیوه‌های آموزشی ما
نظر به این‌که اکثر مخاطبان دوره‌های آموزشی را مدیران و صاحب‌نظران دستگاه‌ها تشکیل می‌دهندکه دارای تحصیلات و تجارب درخور توجهای هستند، روش سنتی آموزش یعنی سخنرانی و مدیریت تام کلاس توسط مدرس، اثربخشی چندانی نخواهد داشت.

بنابراین مناسب‌ترین شیوه ها به شرح ذیل می باشد:

  • آموزش با شیوه برگزاری سمینار تخصصی و کارگاه آموزشی و از طریق سیستم آموزشی حل مسئله (Problem-Based Oriented)
  • بسته‌های آموزشی و آموزش‌های مجازی و یا حتی ارائه خدمات مشاوره‌ای
  • تجزیه‌وتحلیل مسائل کشور به صورت گفتار - درس