برنامه اجرايي مهر 94 اداره كل آموزش‌هاي كوتاه مدت
حوزه آموزشي
عنوان دوره
كد دوره
ساعت آموزش
نام مدرس
تاريخ اجرا
ساعت اجرا
هزينه ثبت نام (ريال)
دوره‌هاي آموزشي اقتصادي، مالي و بودجه
آشنايي با حسابداري تعهدي در بخش دولتي
 
8
آقاي دكتر روح‌اللهي
يكشنبه 4 مهر
17 - 8
000/200/1
دوره جامع حسابداري تعهدي در بخش دولتي
 
32
آقاي دكتر روح‌اللهي
6و7و14و15 مهر
17 - 8
000/200/3
بودجه‌ريزي عملياتي
1/23
12
آقاي دكتر احتشام
شنبه و يكشنبه 11 و 12 مهر
15 - 8
000/200/1
نظارت بر بودجه
2/23
8
آقاي دكتر روح‌اللهي
دوشنبه 13 مهر
17- 8
000/200/1
آشنايي با قانون محاسبات عمومي
19/23
20
آقاي شيري
يكشنبه‌و سه‌شنبه 7،12،14 و 19مهر
19 - 14
000/800/2
دوره جامع حسابداري تعهدي در بخش دولتي
 
32
آقاي دكتر ملكوتي خواه
شنبه تا سه شنبه 20،19،18و21 مهر
17 - 8
000/200/3
پولشويي
57/14
8
اقاي دكتر ملكوتي خواه
يكشنبه 26 مهر
17 - 8
000/200/1
دوره‌هاي آموزشي برنامه‌ريزي و سياستگذاري
اصول، مباني و مفاهيم برنامه‌ريزي با تاكيد بر برنامه‌ريزي هسته‌هاي كليدي
 
16
آقاي نورمحمدي
دوشنيه و سه‌شنبه 27 و 28 مهر
17 - 8
000/400/2
دوره‌هاي آموزشي مديريتي
مديريت منابع انساني
 
12
آقاي دكتر غلامزاده
شنبه و يكشنبه 4 و 5 مهر
15- 8
000/800/1
مهندسي مجدد فرایندها
 
8
آقاي دكتر قاسمي يقين
چهارشنبه 8 مهر
17 - 8
000/200/1
برنامه‌ريزي عملياتي در دستگاه‌هاي دولتي
بخشنامه شماره
32664/90/
12
آقاي دكتر محمد زاهدي
شنبه و يكشنبه 11و 12 مهر
15- 8
000/800/1
مديريت عملكرد
12
آقاي دكتر غلامزاده
سه‌شنبه و چهارشنبه14 و 15 مهر
15- 8
000/800/1
 
 
200
مرخ 15/12/90 معاونت توسعه مديريت رياست جمهوري
 
 

 

برنامه اجرايي مهر 94 اداره كل آموزش‌هاي كوتاه مدت
 

 

 
 
آشنايي با شرايط كار
 
8
آقاي كريميان
چهارشنبه 15 مهر
17 - 8
000/200/1
مديريت استراتژيك منابع انساني
 
12
آقاي دكتر غلامزاده
شنبه و يكشنبه 18 و 19 مهر
15- 8
000/800/1
حسابرسي مديريت
 
16
آقاي دكتر روح‌اللهي
يكشنبه و دوشنبه 19و20مهر
17 - 8
000/400/2
دوره‌هاي آموزشي حقوقي
 
مسئوليت مدني كاركنان دولت
43/14
4
آقاي دكتر سبزواري‌نژاد
يكشنبه 5 مهر
18- 14
000/600
مسئوليت كيفري كاركنان دولت
44/14
4
آقاي دكتر سبزواري‌نژاد
يكشنبه 12 مهر
18- 14
000/600
حل و فصل اختلافات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي با يكديگر
8/14
12
آقاي دكتر صادقي
سه‌شنبه 14 شهريور
17 - 8
000/800/1
چهارشنبه 15 شهريور
13 - 8
آشنايي با مقررات طرح‌هاي عمراني
4/14
18
آقاي مهندس اميري
چهارشنبه و پنجشنبه 15 و 16 مهر
18- 8
000/700/2
مسئوليت اداري كاركنان دولت(بررسي نظام اداري رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان)
45/14
12
آقاي دكتر سبزواري‌نژاد
يكشنبه و سه شنبه 19 و 21 مهر
18- 14
000/800/1
پنجشنبه 23 مهر
13- 8
حقوق تأمين اجتماعي (بيمه اجباري تامين اجتماعي)
10/14
8
آقاي دكتر جوان‌جعفري
دوشنبه 20مهر
17 - 8
000/200/1
آشنايي با ديوان عدالت اداري و آيين دادرسي آن
50/14
8
آقاي دكتر نجابت خواه
سه‌شنبه 21 مهر
17 - 8
000/200/1
حقوق تأمين اجتماعي (قوانين و مقررات بازنشستگي)
14/14
8
آقاي دكتر جوان‌جعفري
شنبه 25 مهر
17 - 8
000/200/1
حل‌و فصل‌اختلافات حقوقي‌دستگاه‌هاي اجرايي‌بايكديگر
8/14
12
آقاي دكتر صادقي
شنبه و دو شنبه 25 و 27 مهر
15 - 8
000/800/1
بررسي علل ابطال آراي هيأت‌هاي مركزي گزينش در ديوان عدالت اداري
 
12
آقاي دكتر سبزواري‌نژاد
يكشنبه و سه شنبه 26 و 28 مهر
18- 14
000/800/1
پنجشنبه 30 مهر
13- 8
پولشويي
57/14
8
اقاي دكتر ملكوتي خواه

 

برنامه اجرايي مهر 94 اداره كل آموزش‌هاي كوتاه مدت
 
يكشنبه 26 مهر

 

17 - 8
000/200/1
قانون جديد آيين دادرسي كيفري
 
38
آقايان دكتر بهرامي و نيازپور
از سه‌شنبه 28 مهر
17 - 8
000/200/4
دوره‌هاي آموزشي نظام فني و اجرايي
 
آشنايي با مقررات طرح‌هاي عمراني
4/14
18
آقاي مهندس اميري
چهارشنبه و پنجشنبه 15 و 16 مهر
18- 8
000/700/2
شرايط عمومي پيمان، طرح و ساخت EPC
 
8
آقاي مهندس جلالي
چهارشنبه 22 مهر                                                                                                                        
17 - 8
000/800/1
آموزش جامع مناقصات موفق و قانوني
 
24
آقايان مهندس حلاج
يكشنبه ‌تا سه‌شنبه 26و 27 و 28مهر
17 - 8
000/600/3
 HSE در طرح‌هاي عمراني
 
16
آقاي مهندس رياحي
چهارشنبه و پنجشنبه29 و 30مهر
17 - 8
000/000/3
 
براي كسب اطلاعات تكميلي با شماره تلفن ‌2- 88898691 - 88898717 تماس حاصل فرماييد و يا جهت مشاهده فراخوان دوره­ها به سايت imps.ac.ir.wwwمراجعه نماييد.
 

 

دوره آموزشي مجازات اسلامي جديد

فرم ثبت نام

رديف

سر فصل‌ها

تعداد

 ساعت

روز

تاريخ

ساعت برگزاري

نام مدرس

1

كليات حقوق مجازات اسلامي و دسته بندي مجازات ها و آثار ناشي از آن

قلمرو اجراي قوانين جزايي در مكان، قلمرو اجراي قوانين جزايي درزمان و اصول قانوني بودن جرائم، مجازات ها و دادرسي كيفري

12

شنبه

يكشنبه

2 اسفند 93

3 اسفند 93

17 8:30

13- 8:30

آقاي دكتر موسوي

دسته بندي مجازات ها و آثار آنها در نظام حقوق كيفري ايران و نحوه تعيين و اعمال آنها و تخفيف مجازات و معافيت از آنها

2

بررسي نهادهاي حقوقي جديد در قانون مجازات اسلامي و علل سقوط مجازات

تعويق صدور حكم، تعليق اجراي مجازات، نظام نيمه آزادي، نظام آزادي مشروط، مجازات هاي جايگزين حبس مطرح شده است و مسئوليت كيفري اطفال

10

شنبه

يكشنبه

9 اسفند 93

10 اسفند 93

13:30- 8:30

13:30- 8:30

آقاي دكتر بهرامي

 

بررسي شرايط سقوط مجازات

3

مسئوليت كيفري، انواع آن و قواعد مربوط به تعدد و تكرار جرم

بررسي نوآوري ها در شروع به جرم، شركت در جرم و معاونت در جرم

8

يكشنبه

دوشنبه

10 اسفند 93

11 اسفند 93

19 – 14:30

18 13:30

آقاي دكتر موسوي

تعدد جرم و تكرار جرم و تحولات آنها

4

شرايط مسئوليت كيفري و ادله اثبات دعوي

شرايط مسئوليت كيفري و موانع آن

8

سه‌شنبه

چهارشنبه

12 اسفند 93

13 اسفند 93

13- 8:30

13- 8:30

 

آقاي دكتر بهرامي

 

تحولات مقررات ادله اثبات دعوي

 

دوره آموزشي آيين دادرسي كيفري جديد

رديف

سر فصل‌ها

تعداد

 ساعت

روز

تاريخ

ساعت برگزاري

نام مدرس

1

كليات آيين دادرسي كيفري، اختيارات و تكاليف ضابطان و حقوق دفاعي متهمان در مراجع انتظامي

كليات آيين دادرسي كيفري و اصول حاكم بر آن و تفكيك انواع دعاوي و معيارهاي آن

12

دوشنبه

شنبه

يكشنبه

27 بهمن 93

2 اسفند 93

3 اسفند 93

18 14

18 14

18- 14

خانم دكتر بهرامي

اختيارات و تكاليف ظابطان دادگستري و حقوق دفاعي متهم در مراجع انتظامي

2

تحولات دادسرا و حدود اختيارات بازپرس

تحولات صلاحيتي دادسرا (انواع دادسراها و صلاحيت هاي آنها)، دادستان، بازپرس و نحوه شروع به تعقيب

8

دوشنبه

سه‌شنبه

4 اسفند 93

5 اسفند 93

18 – 14

12:30 – 8:30

آقاي دكتر نيازپور

 

حدود و اختيارات بازپرس و حقوق دفاعي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي

3

انواع قرارهاي تأميني و تشكيلات محاكم كيفري و حقوق دفاعي متهمان

قرارهاي تأميني، انواع و چگونگي اعتراض به آنها

10

دوشنبه

دوشنبه

11 اسفند 93

18 اسفند 93

19 – 14

19 - 14

آقاي دكتر نيازپور

 

بررسي تحولات محاكم كيفري(دادگاه هاي كيفري 1و2، انقلاب و اطفال) در رسيدگي به دعاوي كيفري و حقوق دفاعي متهمان در اين مرحله از دادرسي

4

طرق اعتراض به آرائ و اجراي احكام كيفري

طرق اعتراض به آرا دادگاه ها و مراجع صالح براي اعتراض و نحوه آن

8

سه‌شنبه

چهارشنبه

19 اسفند 93

20 اسفند 93

12:30 – 8

12:30 8

آقاي دكتر بهرامي

 

موضوع اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي و هزينه دادرسي

 

برنامه اجرايي دي ماه 93

 فرم ثبت نام

رديف

عنوان دوره

تاريخ اجرا

ساعت

مدت

 زمان

نام مدرس

هزينه ثبت نام (ريال)

1

حاكميت  شركتي و حسابرسي داخلي (ويژه هيات مديره و مديران عامل و كارشناسان ارشد بانك‌ها)

شنبه 6 دي

يكشنبه 7 دي

8:30-15

8:30-15

16 ساعت

آقاي دكتر

ملكوتي خواه

3.200.000

2

مديريت عملكرد

شنبه 6 دي

يكشنبه 7 دي

17- 9

 17- 9 

16 ساعت

آقاي دكتر غلام‌زاده

2.000.000

3

آمايش سرزمين

دوشنبه 8  دي سه‌شنبه 9 دي

17- 8:30

16 ساعت

آقاي دكتر فولادي

2.000.000

4

آشنايي‌باحسابداري‌تعهدي دربخش‌دولتي

سه شنبه 9 دي

8-17

8  ساعت

آقاي دكتر

ملكوتي خواه

1.200.000

5

روش‌شناسي تدوين سندهاي سياستي برنامه‌هاي توسعه (سياستگذاري عمومي)

پنجشنبه‌ها

11و 18و25 دي

9 و16 بهمن

12:30-9  

20 ساعت

آقاي دكتر اشتريان

2.400.000

6

تعادل و توازن منطقه‌اي

چهارشنبه 10 دي

پنجشنبه11  دي

17- 8:30

16 ساعت

خانم مهندس عربشاهي

2.000.000

7

آشنايي با آيين‌نامه و مقررات تشخيص صلاحيت مشاوران و سامانه ساجات

پنجشنبه 11 دي

9-17

8  ساعت

آقايان مهندس فتحعلي‌و زاده محمدي

2.500.000

8

بودجه‌ريزي عملياتي

شنبه 13 دي

يكشنبه14  دي

8:30-15

8:30-15

12 ساعت

آقاي دكتر

ملكوتي خواه

1.800.000

9

قانون جديد مجازات اسلامي

شنبه 13 دي تا

چهارشنبه 17 دي همه روزه

18- 8

38 ساعت

گروه مدرسان- دكتر موسوي- دكتر بهرامي

2.800.000

10

آيين دادرسي مدني

دو شنبه5 دي

سه شنبه 16 دي

8:30-15

8:30-15

12 ساعت

آقاي دكتر اجتهادي

1.800.000

11

قانون جديد آيين دادرسي كيفري

يكشنبه 14 دي تا

پنجشنبه 18 دي همه روزه

18- 8

38 ساعت

گروه مدرسان- دكتر نيازپور- دكتر بهرامي

2.800.000

12

بخشنامه انعقاد پيمان براساس فهرست بهاي

تجميع شده راه ، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن

پنجشنبه 18 دي

8-17

8  ساعت

آقاي مهندس فتح‌اللهي

1.800.000

13

بودجه‌ريزي عملياتي

شنبه 20 دي

يكشنبه 21 دي

8:30-15

8:30-15

12 ساعت

آقاي دكتر

ملكوتي خواه

1.800.000

14

شرايط عمومي پيمان، طرح و ساخت EPC

دو شنبه22 دي

سه شنبه 23 دي

8:30-15

8:30-15

12 ساعت

آقاي مهندس اسفندياري

2.800.000

15

آيين نگارش حقوقي (شامل اصول لايحه نويسي)

سه شنبه 23 دي چهارشنبه24 دي

17- 8:30 17- 8:30

16 ساعت

آقاي دكتر اجتهادي

2.400.000

16

پولشويي و راه هاي مبارزه با آن

سه شنبه 23 دي

8-17

8  ساعت

آقاي دكتر

ملكوتي خواه

2.000.000

 

جدول زمان‌بندي برگزاري دوره‌هاي آموزشي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي- مجازات اسلامي جديد- گروه3

رديف

عنوان درس

تعداد

ساعت

تاريخ

روز

ساعت

استاد

         1             

كليات حقوق مجازات اسلامي و دسته بندي مجازات ها و آثار ناشي از آن

قلمرو اجراي قوانين جزايي در مكان، قلمرو اجراي قوانين جزايي درزمان و اصول قانوني بودن جرائم، مجازات ها و دادرسي كيفري

12

24 آّبان

25 آبان

شنبه

بكشنبه

17-9

18-14

آقاي دكتر موسوي

دسته بندي مجازات ها و آثار آنها در نظام حقوق كيفري ايران و نحوه تعيين و اعمال آنها و تخفيف مجازات و معافيت از آنها

         2             

بررسي نهادهاي حقوقي جديد در قانون مجازات اسلامي و علل سقوط مجازات

تعويق صدور حكم، تعليق اجراي مجازات، نظام نيمه آزادي، نظام آزادي مشروط، مجازات هاي جايگزين حبس مطرح شده است و مسئوليت كيفري اطفال

10

28 آبان

چهارشنبه

19-9

آقاي دكتر بهرامي

بررسي شرايط سقوط مجازات

         3             

مسئوليت كيفري، انواع آن و قواعد مربوط به تعدد و تكرار جرم

بررسي نوآوري ها در شروع به جرم، شركت در جرم و معاونت در جرم

8

1 آذر

شنبه

17-9

آقاي دكتر موسوي

تعدد جرم و تكرار جرم و تحولات آنها

         4             

شرايط مسئوليت كيفري و ادله اثبات دعوي

شرايط مسئوليت كيفري و موانع آن

8

29 آبان

پنجشنبه

17-9

آقاي دكتر بهرامي

         5             

كليات آيين دادرسي كيفري، اختيارات و تكاليف ضابطان و حقوق دفاعي متهمان در مراجع انتظامي

كليات آيين دادرسي كيفري و اصول حاكم بر آن و تفكيك انواع دعاوي و معيارهاي آن

12

3آذر

6آذر

دوشنبه

پنجشنبه

18-14

17-9

خانم دكتر بهرامي

اختيارات و تكاليف ظابطان دادگستري و حقوق دفاعي متهم در مراجع انتظامي

         6             

تحولات دادسرا و حدود اختيارات بازپرس

تحولات صلاحيتي دادسرا (انواع دادسراها و صلاحيت هاي آنها)، دادستان، بازپرس و نحوه شروع به تعقيب

8

2 آذر

9 آذر

يكشنبه

يكشنبه

19:30-15:30

19:30-15:30

آقاي دكتر نيازپور

حدود و اختيارات بازپرس و حقوق دفاعي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي

         7             

انواع قرارهاي تأميني و تشكيلات محاكم كيفري و حقوق دفاعي متهمان

قرارهاي تأميني، انواع و چگونگي اعتراض به آنها

10

14 دي

16 دي

يكشنبه

سه شنبه

20-15

20-15

آقاي دكتر نيازپور

بررسي تحولات محاكم كيفري(دادگاه هاي كيفري 1و2، انقلاب و اطفال) در رسيدگي به دعاوي كيفري و حقوق دفاعي متهمان در اين مرحله از دادرسي

         8             

طرق اعتراض به آرائ و اجراي احكام كيفري

طرق اعتراض به آرا دادگاه ها و مراجع صالح براي اعتراض و نحوه آن

8

13آذر

پنجشنبه

17-9

آقاي دكتر بهرامي

موضوع اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي و هزينه دادرسي

 

 

   دانلود : بودجه‌ريزي_عملياتي.doc           حجم فایل 86 KB
   دانلود : روش_شناسي_تدوين_سندهاي_سياستي.doc           حجم فایل 82 KB
   دانلود : دوره_آموزشي_پولشويي.doc           حجم فایل 88 KB
   دانلود : آشنايي با ديوان عدالت اداري           حجم فایل 64 KB
   دانلود : جايگاه ايمني در مناقصات           حجم فایل 88 KB
   دانلود : شيوه پاسخگويي به دستگاههاي نظارتي           حجم فایل 64 KB
   دانلود : مهندسي مجدد           حجم فایل 66 KB
   دانلود : دوره_سياستگذاري_عمومي930705.doc           حجم فایل 92 KB
   دانلود : مناقصات_موفق930817.doc           حجم فایل 82 KB
   دانلود : bakhshnameh.doc           حجم فایل 940 KB
   دانلود : آموزش_جامع_مناقصات_موفق_و_قانونی_6-93.doc           حجم فایل 82 KB