تلفن ها: 2-88898691 (تلفکس دفتر) و 88898717 (بخش ثبت نام)

پست الكترونيكي:  training@imps.ac.ir

 

نشاني: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از زرتشت شرقي ،كوچه پرستو ، نبش سربداران ، پلاك17، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي