سابقه آموزش ضمن خدمت در ایران

آموزش ضمن خدمت به صورت امروزی تا اواسط دهه ۱۳۱۰ مطرح نبوده است. در سال ۱۳۱۴ در شرکت راه‌آهن وقت واحدی به نام «هنرستان فنی راه‌آهن» تأسیس شد. دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی در ایران نیز توجه دولت را به امر آموزش نیروی انسانی در بخش دولتی معطوف کرد. چنانکه در  قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵، فصل جداگانه‌ای به امر آموزش کارکنان اختصاص داده شد. این اقدام  ، نقطه آغازی در امر آموزش نیروی انسانی در سطحی گسترده و منظم تلقی گردید. تأسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال ۱۳۴۸ و آغاز فعالتیهای آموزشی این مرکز جهت آموزش گسترده و منظم در دوره‌های کوتاه‌ مدت و بلندمدت، علاوه بر فراهم‌نمودن زمینه‌های آموزش کارکنان دولت، اهمیت موضوع را بیش از پیش آشکار نموده و راه را برای باز مهندسی نیروی انسانی شاغل در سازمانهای دولتی باز کرد. در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1386 فصل نهم نیز به توانمند سازی کارکنان اختصاص یافته و در مواد مربوطه نظام آموزش کارکنان تأکید و تبیین شده است. این نظام آموزشی تا کنون در دو مرحله به تصویب شورای توسعه مدیریت رسیده و ابلاغ شده است. آخرین اصلاحیه در بهمن سال 1392 انجام شده و ابعاد اجرایی آن قابل اقدام می باشد.

 

سابقه آموزش هاي كوتاه مدت در مؤسسه:

پس از ادغام مركز آموزش مديريت دولتي و موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه و تشكيل موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي در سال 1381، آموزش‌هاي كوتاه مدت موسسه محدود به آموزش‌هاي بهبود مديريت گرديد و دوره های آموزش قبلی موسسه متوقف شد و برگزاري دوره‌‌هاي بهبود مديريت نيز تا زمان انفكاك مركز آموزش مديريت دولتي از موسسه ادامه يافت و از آن پس در شرح وظايف مركز فوق الذکر  قرار گرفت.

 

اهداف و وظايف مؤسسه پس از انتقال به نهاد رياست جمهوري:

با استناد به مصوبه شورايعالي تحول اداري مبني بر الحاق مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي به نهاد رياست جمهوري و بر اساس اصلاحيه مورخ 2/9/1391 اساسنامه موسسه توسط شورايعالي انقلاب فرهنگي  هدف از تشكيل مؤسسه به شرح زير مي‌باشد:

پشتيباني علمي و فكري از نظام مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور مبتني ساختن آن بر دانش و رويكرد علمي در مسير توسعه ملي و سياست هاي كلي مصوب نظام مقدس جمهوري اسلامي و ارتقاء نظام مديريت و برنامه ريزي در تمامي گرايش هاي مرتبط و فرآيندهاي تدوين برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.

وظايف محوله به مؤسسه در خصوص آموزش هاي كوتاه مدت در اساسنامه:

·        نياز سنجي، طراحي و برنامه ريزي و برگزاري آموزش هاي راهبردي و سمينارهاي تخصصي براي كارشناسان، صاحبنظران و مديران ارشد كشور به منظور روز آمد سازي و دانش افزايي مداوم ايشان و ايجاد شناخت براي مواجهه با تحولات ملي و بين‌المللي.

·        سياستگذاري، برنامه ريزي، تصويب، اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزش كاركنان دولت در زمينه حقوق، اقتصاد و برنامه ریزی و به منظور ارتقاي مداوم ظرفيت هاي معرفتي، مهارتي و توانايي در نظام حرفه اي و كارشناسي كشور.

·        ايجاد و برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي و عالي در مراكز استان ها مرتبط با اهداف مؤسسه.

·        طراحي و اجراي كارگاه هاي علمي و آموزشي

 

اهداف و شرح وظایف اداره کل آموزش‌های کوتاه‌مدت:

1-  نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی، مجازی و سمینارهای تخصصی در راستای اهداف و وظایف مؤسسه

2-  برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مبتنی بر نتایج پژوهش‌های انجام‌یافته در مؤسسات و دستگاه‌های اجرایی کشور برای مدیران ارشد و میانی جهت تسهیل فرایند تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه ملی

3-  برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های علمی و کاربردی برای مدیران و کارشناسان ارشد با هدف روزآمدی و نیز کسب توانمندی‌های لازم برای رویارویی خلاق با تحولات محیط ملی و بین‌المللی

4-  بررسی، ایجاد و توسعه دوره‌های مشترک آموزشی کوتاه‌مدت با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی معتبر داخلی و خارجی و دستگاه‌های اجرایی

5-  توسعه شبکه مجازی آموزشی علمی-کارشناسی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی برای تولید، تبادل و انتقال دانش مدیریت، برنامه‌ریزی و توسعه

6-  ارزشیابی دوره‌های آموزشی برگزارشده و تحلیل اثربخشی دوره‌ها

7-  اقدام لازم برای شناسایی اساتید در زمینه‌های مورد نیاز و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط

8-  تهیه و تنظیم بروشورهای معرفی برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی سالانه مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی

9-  انجام امور دبیرخانه‌ای شورای آموزش‌های کوتاه‌مدت

10-   اقدام لازم برای ارائه خدمات آموزشی (اخذ مدارک، تشکیل پرونده، ثبت‌نام و ...) به شرکت‌کنندگان آموزش‌های تخصصی و آموزش‌های مجازی

11-   بررسی،حفظ و نگهداری ‌سوابق تحصیلی‌دانشجویان و شرکت‌کنندگان‌دوره‌های آموزشی و صدور گواهی‌نامه‌های آموزشی برای فراگیران دوره‌های ‌آموزشی ‌کوتاه‌مدت، سمینارهای تخصصی و آموزش‌های مجازی

12-   انجام امور مربوط به عقد قرارداد حق‌التدریس، صدور توصیه پرداخت به مدرسین و پیگیری آن

13-   تهیه و ارائه گزارش‌های مورد نیاز به مسئولین مافوق

14-   تهیه گزارش‌های عملکرد برنامه‌ای ماهانه و ارسال آن به واحد ذی‌ربط

15-   تهیه و ارائه گزارش‌های مورد نیاز مؤسسه به صورت ادواری و موردی

16-انجام سایر امور محوله مرتبط با وظایف

 

مخاطبان دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت موسسه:

مدیران سازمان‌ها، صاحب‌نظران و کارشناسان ارشد دستگاه‌ها که نقش مهمی در پیاده‌سازی و اجرای وظایف و برنامه‌های دستگاه‌ها دارند، اصلی‌ترین مخاطبان دوره‌های آموزشی هستند.

لذا با توجه به نوع مخاطب، دوره‌های آموزشی این اداره کل در دو سطح متفاوت مدیران و کارشناسان تعریف‌شده و برنامهریزی گردد.

رویکرد آموزش های ضمن خدمت

                                                    

آموزش هایی که در حین خدمت برای بهبود عملکرد افراد در کلیه سازمان ها اعم از دولتی یا غیر دولتی به آنها ارائه می شود آموزش های ضمن خدمت نامیده می شود. این آموزش ها نوعاً بر ارتقای دانش و مهارت افراد متمرکز می شوند. مدیران بخش دولتی نیز با توجه به نقش کلیدی که در اداره امور عمومی دارند بیش از دیگران نیازمند آموزش ضمن خدمت هستند تا از تصمیم گیری بر مبنای آزمون و خطا در حل مسائل عمومی اجتناب کنند و از دانش تجمیع شده بهره گیری کنند.

آموزش های ضمن خدمت آموزش های غیر رسمی هستند که بر خلاف اهداف آموزش های رسمی که تربیت متخصص است، دارای هدف ارتقای دانش و مهارت مدیران و کارکنان هستند.

رویکردها:

رویکرد آموزش های ضمن خدمت ضمن مهارت محوری باید تحول گرایی باشد به نحوی که ضمن آسیب شناسی مشکلات و چالش های فرا روی مدیران و کارکنان دوره های آموزشی بمنظور رفع چالش ها و ایجاد تحول در زمینه مورد نظر را طراحی و اجرا نماید.

   برای تحقق جهت گیری استراتژیک دولت در قالب چشم انداز و برنامه های توسعه ای نظام آموزشی مناسب باید طراحی یا بازنگری شود. لذا رویکرد توسعه استراتژیک نیز یکی از رویکردهای قابل اتخاذ است.

   در رویکرد ذینفعان پاسخ دهی به انتظارات و خواسته های ذی نفعان آموزشی است. ذی نفعان مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی بخش دولتی هستند که حتی پاسخگویی به نیازهای عمومی و مشترک آنان تنوع قابل توجهی را از دوره های آموزشی در بر دارد که اجرای آن خط مشی آموزش و ظرفیت مؤسسه را زیر سئوال می برد.

با این تفصیل رویکرد آموزش حفظ محور اصلی یعنی استراتژیک در نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

در رویکرد های آموزش های ضمن خدمت رویکرد مهارت محور- تحول گرا و توسعه استراتژیک پیشنهاد می شود. و رویکرد ذی نفعان توصیه نمی شود.