معاونت آموزشی و دانشجویی

 

معرفی

     معاونت آموزشی و دانشجویی با بهره‏ گیری از خط مشی کلی موسسه ماموریت تربیت نیروی انسانی موردنیاز مدیریت عالی را با بهره‏ گیری از اساتید مجرب و امکانات رفاهی و پژوهشی مناسب برعهده دارد. این معاونت از ادارات زیر تشکیل شده است:

    -         اداره کل تحصیلات تکمیلی

     -         اداره کل امور دانشجویی

     -         اداره کل آموزش ‏های کوتاه مدت

     -         دبیرخانه جذب، ارتقاء و ترفیع هیئت علمی

 

اهداف و رسالت ها

    همسو سازی برنامه های آموزشی با فعالیت های پژوهشی و فناورانه؛

     ارتقاء شاخص های آموزشی موسسه؛

     ارتقا سرمایه انسانی معاونت آموزشی و دانشجویی.

 

     

اهم وظایف

     برنامه ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و ارائه خط مشی سیاست های آموزشی به رئیس موسسه و نظارت بر حسن اجرای آن؛

     تدوین برنامه ‏ها و سیاست ‏های آموزشی و دانشجویی بلند مدت، کوتاه مدت و میان ‏مدت با استفاده از ظرفیت‏ های علمی و تجربی اعضای هیئت علمی و سایر همکاران؛

      ﺍرﺯﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺍرﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺍﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮﺯﺷﯽ دﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ پیشرفت ‌های ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ آﻧﺎن و ﺍرﺍﺋﻪ گزارش ‌های ﻻﺯم ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ؛

     ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺍرﺯﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﻋﻀﺎی هیئت‌ علمی و ﻣﺪﯾﺮﺍن وﺍﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﺍﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍرﺯﯾﺎﺑﯽ‏ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮﺯﺷﯽ؛

     ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ وﺯﺍرت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در ﺍﺟﺮﺍی ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرﺍت ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ آﻣﻮﺯش؛

     سیاست ‏گذاری و برنامه‏ ریزی در خصوص جذب، ارتقاء و ترفیع اعضای محترم هیئت علمی در راستای اهداف موسسه؛

     ﺍﺻﻼح ﮐﯿﻔﯿت روش‌های ﺗﺪرﯾﺲ و ﻓﺮﺍﻫﻢ‏ کردن ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در آﻣﻮﺯش؛

     برنامه ‏ریزی و هدایت اقدامات و فعالیت ‏های آموزشی جهت ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشجویان و فراگیران؛

     هدایت و نظارت بر طراحی، برنامه ریزی، برگزاری و ارزیابی دوره های آموزش کوتاه مدت و ترویج و توسعه آن؛

     نظارت بر کلیه فرآیندهای مربوط به امور آموزش کوتاه مدت و حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات ابلاغی موسسه به این حوزه؛

     ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍی ﺍرﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ، رﻓﺎﻫﯽ، فوق برنامه، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورﺯﺷﯽ؛

     ﺣﺼﻮل ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍی وﻇﺎﯾﻒ وﺍﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ، ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺍﻣﻮر و ﺍﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ وﺍﺣﺪ ﻫﺎ.

 

 

معاونان آموزشی و دانشجویی از سال 1381 تا کنون