معاونت آموزشی و دانشجویی

 

معرفی

     معاونت آموزشی و دانشجوییدر راستای خط مشی کلی موسسه ماموریت تربیت نیروی انسانی موردنیاز مدیریت عالی را با بهره‌گیری از اساتید مجرب و امکانات رفاهی و پژوهشی مناسب برعهده دارد. این معاونت از ادارات زیر تشکیل شده است:

    -         اداره کل تحصیلات تکمیلی

     -         اداره کل امور دانشجویی

     -         اداره کل آموزش ‏های کوتاه مدت

     -         دبیرخانه جذب، ارتقاء و ترفیع هیئت علمی

 

اهداف و رسالت ها

    همسوسازی برنامه‌های آموزشی با فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه؛

     ارتقاء شاخص‌های آموزشی موسسه؛

     ارتقا سرمایه انسانی معاونت آموزشی و دانشجویی.

 

     

اهم وظایف

     برنامه‌ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه‌های آموزشی و ارائه خط مشی سیاست‌های آموزشی به رئیس موسسه و نظارت بر حسن اجرای آن؛

     تدوین برنامه ‏ها و سیاست ‏های آموزشی و دانشجویی بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت با استفاده از ظرفیت‏‌های علمی و تجربی اعضای هیئت‌علمی و سایر همکاران؛

      ﺍرﺯﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺍرﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺍﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮﺯﺷﯽ دﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ پیشرفت‌‌های ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ آﻧﺎن و ﺍرﺍﺋﻪ گزارش‌‌های ﻻﺯم ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ؛

     ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺍرﺯﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﻋﻀﺎی هیئت‌ علمی و ﻣﺪﯾﺮﺍن وﺍﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﺍﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍرﺯﯾﺎﺑﯽ‌ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮﺯﺷﯽ؛

     ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ وﺯﺍرت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در ﺍﺟﺮﺍی ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرﺍت ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ آﻣﻮﺯش؛

     سیاست‌‏گذاری و برنامه‏‌ریزی در خصوص جذب، ارتقاء و ترفیع اعضای محترم هیئت‌علمی در راستای اهداف موسسه؛

     ﺍﺻﻼح ﮐﯿﻔﯿت روش‌های ﺗﺪرﯾﺲ و ﻓﺮﺍﻫﻢ‏ کردن ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در آﻣﻮﺯش؛

     برنامه‌ریزی و هدایت اقدامات و فعالیت‌‏های آموزشی جهت ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشجویان و فراگیران؛

     هدایت و نظارت بر طراحی، برنامه‌ریزی، برگزاری و ارزیابی دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت و ترویج و توسعه آن؛

     نظارت بر کلیه فرآیندهای مربوط به امور آموزش کوتاه‌مدت و حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات ابلاغی موسسه به این حوزه؛

     ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍی ﺍرﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ، رﻓﺎﻫﯽ، فوق برنامه، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورﺯﺷﯽ؛

     ﺣﺼﻮل ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍی وﻇﺎﯾﻒ وﺍﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ، ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺍﻣﻮر و ﺍﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ وﺍﺣﺪﻫﺎ.

 

 

معاونان آموزشی و دانشجویی از سال 1381 تا کنون