فهرست طرح های پژوهشی

 

طرح های پژوهشی در دست انجام

طرح های پژوهشی آغاز شده در سال های:
 1393-94 1391-92 1389-90
 

طرح های پژوهشی پایان یافته

طرح های پژوهشی پایان یافته  در سال های:
  1393
1390-92 1387-89
1384-86 1381-83 1378-80
  1372-74 1375-77

 

 

اولویت های پژوهشی

 

    با تلاش‌های پی‌گیرانه همه ارکان موسسه به ویژه در معاونت پژوهشی و گروه‌های آموزشی، عناوین اولویت‌های پژوهشی موسسه در سال جاری و آینده، نهایی و مصوب شد که در همین صفحه قابل دسترس است. برای استفاده بهینه از این مجموعه، رعایت نکات زیر ضروری است:

1-    طرح‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت فقط توسط اعضای هیات علمی با مراعات مقررات آیین‌نامه مربوطه قابل تعریف هستند.

2-    موضوعات پیشنهادی برای رساله‌های دکتری توسط دانشجویان مربوطه در موسسه و با رعایت مفاد "آیین‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌های دوره دکتری" قابل بهره‌برداری هستند.

3-    عناوینی که پیشنهاددهنده آنها سازمان‌های دیگر هستند که منسوب به موسسه نیستند، فقط در صورتی به عنوان طرح کوتاه‌مدت و رساله دکتری، بررسی می‌شوند که تامین مالی آنها رسماً از دستگاه مربوطه دریافت شده باشد.


جهت دسترسی به اولویت های پژوهشی زیر می بایست در سایت موسسه ثبت نام نموده و پس از دریافت تائیدیه دفتر طرح های پژوهشی امکان ورود به سیستم فراهم خواهد شد.

اولویت های پژوهشی مصوب موسسه به شرح زیر می باشند :