عنوان دوره

تعداد ساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

دستورالعمل  جبران  آثار  ارز (تعديل نرخ ارز)

6

آقای مهندس نژادی

دبیر شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

30 آبان ماه 1398

8:30 -14:30

4.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  بخشنامه  شماره 97/376049 مورخ 97/7/18 سازمان برنامه و بودجه کشور   

2 - بخشنامه شماره 97/376052 مورخ 97/7/18 سازمان برنامه و بودجه کشور

 

 

   لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی واریز گردد.

 در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

  مراحل ثبت نام