معرفی فهرستگان پژوهش­های اقتصادی ایران

 

نظر به اهمیت انجام پژوهش‌های کاربردی اقتصادی در کشور و با توجه به رسالت مراکز پژوهشی در این زمینه و از سوی دیگر ضرورت دسترسی متمرکز به اطلاعات و نتایج حاصل از اجرای اینگونه طرح­­ها، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری)، براى نخستين بار در تابستان سال ١٣٩4، در زمینه تشکیل پایگاهی متمرکز و دربرگیرنده اطلاعات طرح­های پژوهشی اقتصادی با نام ”فهرستگان طرح­های پژوهشی اقتصاد ایران“ اقدام کرد.

هدف از اجرای این طرح تسهیل و تسریع دسترسی متمرکز به اطلاعات طرح­های­ پژوهشی برای پژوهشگران کشور؛ تأثیرگذاری دسترسی متمرکز به اطلاعات طرح­های پژوهشی بر فرایندهای سیاست­گذاری، برنامه­ریزی و تصمیم­سازی­های زیربنایی بر اساس اطلاعات علمی تولید شده در کشور؛ افزایش ضریب اطمینان در تصمیم­سازی­ها، سیاست­گذاری­ها و برنامه­ریزی­های اقتصادی؛ تسهیل مدیریت، سیاست­گذاری و هدایت طرح­های پژوهشی اقتصادی در مرحله پیش از تصویب؛ استفاده بهینه از منابع تخصیص داده شده به اجرای طرح­های پژوهشی اقتصادی؛ جلوگیری از دوباره­کاری­ها و انجام پژوهش­های موازی در کشور است.

این طرح در حیطه جغرافیایی کشور ایران اجرا می­شود. منابع چاپی و دیجیتال با نوع محتوای متنی- نوشتاری در گروه موضوعی اقتصاد ایران، از نوع طرح پژوهشی که پس از سال 1380 به پایان رسیده­اند، مشمول ورود به این پایگاه قرار می­گیرند.