تماس با ما

جستجوی همکاران موسسه:

 نام خانوادگی
 نام
 عنوان( سمت /شرکت / سازمان)
نوع جستجو و     یا


نام ساختمان

واحد

شماره تماس

 

ساختمان نیاوران

تلفن گویا

2- 22801900 

اطلاعات بیشتر

حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل

 22290066 22284148 - 26116708

اطلاعات بیشتر

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

22290065 22290064- 22290061

اطلاعات بیشتر

معاونت پژوهشی

26116872

اطلاعات بیشتر

معاونت آموزشی و دانشجویی

26116987 - 26116988

اطلاعات بیشتر

دفتر مرکزی حراست

22816449

اطلاعات بیشتر

اداره دبیرخانه

22800802  -  22800801

اطلاعات بیشتر

حفاظت فیزیکی ساختمان پرستو

88899116

اطلاعات بیشتر

اداره کل مالی

26138021 - 26138151

شماره تماس ادارات

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات ساختمان پرستو

88894090

اطلاعات بیشتر

ساختمان خوابگاه مانی

حفاظت فیزیکی

88347741

اطلاعات بیشتر

مسئول خوابگاه

88494290

اطلاعات بیشتر

ساختمان خوابگاه ملک الشعراء

حفاظت فیزیکی

88848357

اطلاعات بیشتر

مسئول خوابگاه

88820816

اطلاعات بیشتر