گروه پژوهشی رفاه خانوارمدیر گروه: دکتر علی مزیکی

  دکترای اقتصاد

  22290062 داخلی 1320

معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved