تماس با دفتر طرح های پژوهشی


 
مرجان صابری  مسئول دفتر
26116903 (فاکس)
26116902
داخلی 4052
زهرا عبادی مفتون
گروه نظارت و کنترل داخلی 4166

نشانی دفتر:
 نیاوران- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی– ساختمان جدید- طبقه پنجم- اداره کل طرح های پژوهشی

تماس با معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved