تازه های نشر
کتاب های در دست چاپ


ردیف
نام کتاب
تالیف/ترجمه مولف/مترجم
 
   
1 اقتصاد غیر رسمی در ایران: اندازه وبررسی علل و آثار آنها تالیف
آقای دکتر عباس خندان
 
   
2 رشد اقتصادی در ایران با نگاهی به بخش های اقتصادی تالیف
آقای حمید آذرمند
 
   
3 تحلیلی بر اقتصاد کلان و آینده نگری رشد اقتصادی ایران تالیف
آقای دکتر حسن درگاهی
 
   
4 الگوهای موفق توسعه تالیف
آقای علی حبیبی
 
   
5 نظام حقوقی مناسب برای رشد اقتصادی تالیف
آقای دکتر نجفی خواه
 
   

فراخوان

پیشنهاد عناوین ترجمه و تألیف کتاب

انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در نظر دارد با همفکری اساتید و صاحبنظران، نسبت به ترجمه و تألیف آثار معتبر علمی و کاربردی در حوزه های اقتصاد (به ویژه اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد انرژی، اقتصاد سیاسی، اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه) و مدیریت (به ویژه مدیریت دولتی) وهمچنین حقوق و جامعه شناسی با تأکید بر موضوعات مرتبط با ابعاد مختلف سیاستگذاری کلان اقدام نماید.

بر اساس فرایند تعریف شده، عناوین و موضوعات پیشنهادی توسط اساتید و صاحبنظران برای ترجمه و تألیف، پس از گردآوری مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب شورای انتشارات مؤسسه از طریق فراخوان عمومی به اطلاع علاقمندان به تألیف و ترجمه خواهد رسید.

بدین وسیله از تمامی اساتید و صاحبنظران دعوت می شود با پیشنهاد عناوین و موضوعاتی برای تألیف و یا معرفی آثار علمی سودمند و معتبر جهان برای ترجمه، این مؤسسه را در پیشبرد اهداف علمی خود یاری رسانند.

کاربرگ پیشنهاد عناوین ترجمه کتاب