جدول شهریه  دانشجویان سنواتی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 

در خصوص  اجرای ماده 6 آیین نامه کارشناسی ارشد و ماده 9 آیین نامه دکتری  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اخذ شهریه از دانشجویان سنواتی و با توجه به مصوبه هیات رئیسه مورخ 1396/11/17 موسسه، جدول زیر جهت شهریه دانشجویان سنواتی ارائه می گردد.

 

جدول شهریه دانشجویان سنواتی

 (مبالغ به ریال می باشد)

مقطع و ورودی

از نیم سال.... به بعد

شهریه در هر نیمسال

کارشناسی ارشد ورودی 94

اول 98-97

6.480.000

کارشناسی ارشد ورودی 95

دوم 98-97

7.390.000

کارشناسی ارشد ورودی 96

دوم 99-98

8.055.100

دکتری ورودی 95

دوم 1400-99

34.031.250