جدول زمانی برگزاری مصاحبه داوطلبان مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی ورودی 1397

 

1

حرف اول نام خانوادگی (الف) تا (ح)

روز پنج شنبه (1397/3/31) ساعت 8

2

حرف اول نام خانوادگی (خ) تا (ع)

روز پنج شنبه (1397/3/31) ساعت 10

3

حرف اول نام خانوادگی (ف) تا (گ)

روز پنج شنبه (1397/3/31) ساعت 13:30

4

حرف اول نام خانوادگی (ل) تا (ی)

روز پنج شنبه (1397/3/31) ساعت 15:30

 

داوطلب گرامی! لطفا راس تاریخ و ساعت ذکر شده در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- ساختمان آموزشی پژوهشی، حضور بهم رسانید.