تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-1396

 

انتخاب واحد

17-15/11/96

شروع كلاسها

21/11/96

حذف و اضافه

29-28/11/96

حذف اضطراری

01/03/97

ارزشيابي استادان

10-01/03/97

پايان كلاسها

23/03/97

شروع امتحانات

02/04/97