مشخصات همکاران دفتر آمار و پایش اقتصادی

ابوالمحسن والی زاده
معاون مدیر کل دفتر آمار و پایش اقتصادی
شماره تماس دفتر: 26116857
شماره تماس داخلی: 4102
آدرس پست الکترونیکی: a.valizadeh@imps.ac.ir
 مهین دادور
مسئول دفتر آمار و پایش اقتصادی
شماره تماس : 26116857
شماره تماس داخلی : 4016
آدرس پست الکترونیکی: m.dadvar@imps.ac.ir

میثم مظاهری

کارشناس پژوهشی- تحلیل گر حوزه شاخص قیمت و مصرف خانوار
کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی و اجتماعی از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
شماره تماس داخلی : 4101
آدرس پست الکترونیکی: m.mazaheri@imps.ac.ir

سارا پور ادبی
کارشناس پژوهشی- تحلیل گر حوزه ساختمان و مسکن
کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی اجتماعی از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
شماره تماس داخلی : 4104
آدرس پست الکترونیکی: s.pouradabi@imps.ac.irابوالفضل کریمی

کارشناس پژوهشی- تحلیل گر حوزه بازار نیروی کار
دانشجوی دکترای اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
شماره تماس داخلی : 4123
آدرس پست الکترونیکی: a.karimivarzaneh@imps.ac.ir
محبوبه داودی
کارشناس پژوهشی- تحلیل گر حوزه اقتصاد کلان
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
شماره تماس داخلی : 4104
آدرس پست الکترونیکی: m.davoudi@imps.ac.ir
 رضا قبادزاده
کارشناس پژوهشی- تحلیل گر بخش حقیقی اقتصاد
دانشجوی دکترای اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
شماره تماس داخلی : 4123
آدرس پست الکترونیکی: r.ghobadzade@imps.ac.ir
 فاطمه بلباسی
کارشناس پژوهشی- تحلیل گر حوزه صنایع بورسی
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
شماره تماس داخلی : 4151
آدرس پست الکترونیکی: f.belbasi@imps.ac.ir
 مهدی مهران فر
کارشناس پژوهشی- تحلیل گر حوزه های اقتصاد کلان و اقتصاد مقاومتی
دانشجوی دکترای اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
شماره تماس داخلی : 4103
آدرس پست الکترونیکی: m.mehranfar@imps.ac.ir
مریم شادی
کارشناس پژوهشی- تحلیل گر بخش تجارت خارجی
کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه صنعتی شریف
شماره تماس داخلی : 4184
آدرس پست الکترونیکی: m.shasi@imps.ac.ir
 

 نیلوفر دمنه
کارشناس پژوهشی- تحلیل گر حوزه اقتصاد کلان
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
شماره تماس داخلی : 4151
آدرس پست الکترونیکی: n.demneh@imps.ac.ir


یاسر ملایی
کارشناس پژوهشی- تحلیل گر حوزه اقتصاد کلان
کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه صنعتی شریف
شماره تماس داخلی: 4193
آدرس پست الکترونیک: y.mollaei@imps.ac.ir
  صدف یلی نژاد
کارشناس پژوهشی- تحلیل گر حوزه اقتصاد کلان
کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه صنعتی شریف
شماره تماس داخلی: 4193
آدرس پست الکترونیک: s.yalinezhad@imps.ac.ir
 
 
لیلا نصیری
کارشناس پژوهشی- تحلیل گر حوزه صنعت
کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه صنعتی شریف
شماره تماس داخلی : 4181
آدرس پست الکترونیکی: l.nasiri@imps.ac.ir


مهدی کرامت فر
کارشناس پژوهشی- تحلیل گر بازار مالی
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
شماره تماس داخلی : 4192
آدرس پست الکترونیکی: m.keramatfar@imps.ac.ir
لیلا رشنوادی
کارشناس پژوهشی- تحلیل گر حوزه بانکی
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
شماره تماس داخلی : 4100
آدرس پست الکترونیکی: l.rashnavadi@imps.ac.ir
 عاطفه سادات سید مومنی
کارشناس پژوهشی
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
آدرس پست الکترونیکی: a.seyedmomeni@imps.ac.ir
 فاطمه رفیعی
کارشناس پژوهشی
دانشجوی دکترای اقتصاد نفت و گاز از دانشگاه علامه طباطبایی
آدرس پست الکترونیکی: f.rafiee@imps.ac.ir
  فاطمه یوسفی
کارشناس پژوهشی
کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
آدرس پست الکترونیکی:
   محیا مشیدی
کارشناس پژوهشی
کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه شیراز
شماره تماس داخلی: 4184
آدرس پست الکترونیکی: m.moshayedi@imps.ac.ir
معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved