تماس با دفاتر معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
26116872
دفتر خدمات پژوهشی
26116972
26116904
26116974
22802706
گروه پایگاه های اطلاع رسانی
26116972
22280395
26116903
دفتر آمار و پایش اقتصادی
26116706
22291075

معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved