دفاتر و مدیریت های معاونت پژوهشی

 
در حال حاضر وظایف محوله به معاونت پژوهشی موسسه توسط دفاتر و مدیریت های ذیل اجرا می شود:
معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved