این دفتر در راستای تحقق ماموریتهای اصلی موسسه عهده دار وظایفی نظیر جمع آوری و تلفیق فعالیتها و اقدامات مدیریتهای مختلف موسسه در قالب برنامه های ابلاغی سالیانه و تهیه و تنظیم بودجه های سنواتی و پیگیری و اخذ اعتبارات ابلاغی از نهادهای مرجع و همچنین گزارش گیری و ارزیابی پیشرفت برنامه های تدوین شده از سوی مدیریتهای موسسه می باشد. افزون بر وظایف مذکور، این دفتر وظایفی را در زمینه طراحی و تنظیم ساختار و تشکیلات تفصیلی موسسه و همچنین فراهم سازی زمینه ارتقای دانشی و مهارتی کارکنان موسسه را بر عهده دارد که در این راستا دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان را برنامه ریزی و اجراء می نماید. دفتر طرح و برنامه مشتمل بر 12 پست سازمانی در قالب سه گروه به شرح عناوین زیر سازماندهی شده است: