بنا به تعریف ماده 21 آیین نامه مالی و معاملاتی موسسه ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانت­دار با پیشنهاد مدیرکل امور­مالی و با حکم رئیس موسسه یا مقام مجاز، به این سمت منصوب و مسئولیت حراست، تحویل و تحول و تنظیم حساب­های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب جمعی، به عهده او واگذار می شود.

وظایف و فعالیت­ها :

1.  مطالعه و مرور قوانین و مقررات حاکم بر اموال و رعایت آنها .

2. رویت کالاهای خریداری شده وکنترل آنها قبل از الصاق برچسب شامل: کنترل اموالی که دارای قطعات جانبی می­باشد، برابری اموال خریداری شده با فاکتور، اطمینان از صحت و سلامت اموال رسیده، تفکیک آنها از لحاظ طبقه­بندی.

3.  ثبت اموال در دفاتر و سیستم مکانیزه و اختصاص برچسب و الصاق آن.

4. کنترل اموال در اختیار همکاران بر اساس فرم 16 و همچنین اطلاع رسانی سیستمی به آنها در سیستم مکانیزه و تائید برگ تسویه حساب کارکنان .

5.  تهیه و تنظیم صورتحساب مربوط به اموال در سیستم مکانیزه. 

6. کنترل و نظارت بر ورود و خروج اموال از موسسه. (صدور پروانه خروج) به منظور حفظ و حراست از بیت المال.

7. گزارش کارکرد ماهیانه جمعدار اموال به مدیر کل امور مالی و ثبت تغییرات اموال که توسط همکاران در سطح موسسه جابجا می­گردد.

8. انجام کلیه امور مربوط به خودروهای موسسه (شرکت در کمیسیون ماده 2 وزارت دارایی، پلیس راهور، مرکز شماره گذاری، ستاد اسقاط و ...).

9. کلیه امور مربوط به اموال غیر منقول موسسه ( ثبت در سامانه،  ارائه اسناد درخواستی به شهرداری، سازمان ثبت و اسناد و تهیه اسناد مالکیت تک برگی ) .

10.  تهیه صورتجلسات مربوط به موارد پیش بینی نشده در خصوص اموال از قبیل زلزله، سیل، سرقت، آتش سوزی و غیره و ارائه گزارش تا حصول نتیجه.

11.  مراحل ثبت و خروج اموال ( اسقاط، فروش، اهدإ) بر اساس آئین نامه مالی معاملاتی موسسه.

12.  تهیه پرونده بایگانی اسناد و مدارک مربوط به اموال منقول و غیر منقول. 

13.  تحویل و تحول اموال بین امین اموال جدید و قدیم و مدیران­کل امورمالی.

14. سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت.