این اداره مسئولیت بررسی و تائید کلیه فعالیت­های مالی در سیستم حسابداری (روزنامه کل و معین) و تنظیم حساب­های  فصلی، سالانه و بایگانی اسناد را بر عهده داشته و از نظر ساختار سازمانی دارای یک رئیس اداره و 2 نفر کارشناس می­باشد. که در حال حاضر با یک کارشناس با شرح وظایف ذیل اداره می­شود.  

 


وظایف و فعالیت­ها :

1.بررسی اسناد حسابداری صادره و انطباق آنها با دستورالعمل­های صادره و تبدیل به سرفصل­های اداره کل تمرکز و تلفیق حساب­ها و روش­های حسابداری در زمان ارائه حساب نهایی.

2.قطعی نمودن اسناد حسابداری.

3.جمع آوری ضمائم و مدارک مورد نیاز جهت تنظیم ماهیانه گزارشات.

4.رسیدگی و کنترل حساب­های بانکی قابل برداشت و غیرقابل برداشت و تنظیم بموقع صورت مغایرت بانکی و پیگیری لازم در رفع مغایرت­های موجود در حساب­های بانکی و ارائه گزارش لازم به مدیرکل امورمالی در مورد اقلام مشکوک مورد مشاهده در حساب­های بانکی و پیگیری اقلام باز، کنترل اعلامیه­ها و صورت حساب­های بانکی و انجام مکاتبات.

5.جمع آوری اسناد حسابداری پس از تکمیل امضاهای مجاز و بایگانی آنها.

6.پیگیری رفع واخواهی احتمالی صورتحساب­ها تا ثبت آن در گزارش تفریغ بودجه.

7.نگهداری حساب­های معین برای پیش پرداخت­ها و علی­الحساب­های جاری و سنواتی و سپرده­ها و بانک و سایر اقلام مورد نیاز و تهیه گزارش­های لازم جهت پیگیری و واریز این قبیل حساب­ها.

8.جمع آوری ضمائم و مدارک مورد نیاز جهت تنظیم حساب­های فصلی و نهایی­ و اخذ تاییدیه از خزانه جهت درآمد عمومی و اختصاصی. 

9.تنظیم و نگهداری حساب فصلی و نهایی و ارسال به موقع به مراجع قانونی.

10.بستن حساب­های مالی در پایان سال و انتقال به سال بعد.

11.سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت.