این اداره وظیفه تأمین اعتبار کلیه اسناد و قراردادها، تنظیم و صدور درخواست وجه اعتبارات و درآمدها موسسه را بر عهده دارد و از نظر ساختار سازمانی دارای یک رئیس اداره و 2 نفر کارشناس می­باشد که در حال حاضر با یک کارشناس در شرح وظایف ذیل انجام وظیفه می نماید.  

 


وظایف و فعالیت­ها :


1. بررسي قوانين بودجه سنواتي، مصوبات و مقررات اعتباري مربوطه.

2. پيگيري جهت وصول تخصيص در موافقت­نامه‌هاي صادره.

3. پياده‌سازي و ثبت قوانين بودجه‌اي اعم از قانون بودجه، تخصيص، سهميه بندي‌ها و موافقت­نامه‌هاي صادره در دفاتر اعتباری نرم افزار در رديف­هاي بودجه‌اي، اختصاصي و ... .

4. تطبيق و کنترل بر اعتبار مصوب و تخصيص صحيح اعتبار.

5. پياده‌سازي قيد اصلاحات تخصيصي، بودجه‌اي، موافقت­نامه‌اي و سهميه‌اي در سيستم اعتبارات.

6. به کارگيري سر فصل­هاي استاندارد و ابلاغي.

7. تنظیم درخواست وجه از خزانه به موجب تخصیص­های ابلاغی.

8. نظارت و کنترل وجوهات دريافتي از خزانه با درخواست وجه­هاي ارسالي به خزانه.

9. اعمال دريافتي‌هاي بودجه‌اي و درآمدي در سيستم اعتبارات.

10. جذب منابع و درآمدهاي اختصاصي و عمومي از طريق دريافت صورتحساب بانكي بانك مركزي و خزانه­داریکل.

11. تأمين اعتبارات کليه اسناد و تعهدات موسسه.

12. گزارش عملکرد ماهانه و هفتگي.

13. ثبت، تطبيق و کنترل کليه اسناد هزينه با برنامه­هاي مصوب و تخصيص ابلاغي.

14. نظارت، کنترل و هماهنگي لازم در ارتباط با مانده تخصيص اعتبار با موجودي نقدينگي حساب­هاي بانکي مورد عمل دريافت و پرداخت، دفترداري و تنظيم حساب­ها.

15. نظارت و کنترل در پرداخت تنخواه گردان، صدور ابلاغ­هاي مربوطه و واريز آن طبق مقررات مربوطه.

16. ثبت و ضبط نگهداری و استرداد و کليه تضمينات و تمدید به موقع آنها.

17. سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت.