وظیفه این واحد بررسی و رسیدگی به کلیه اسناد مالی جهت تطبیق با قوانین و مقررات مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی موسسه، مصوبات هیات امناء و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور می­باشد و از نظر ساختار سازمانی دارای یک رئیس و 2 کارشناس بوده که هم اکنون با یک کارشناس و شرح وظایف ذیل انجام وظیفه می نماید.


وظایف و فعالیت­ها :

1.      رسیدگی به اسناد مالی قطعی و غیرقطعی جهت تطبیق با قوانین و دستورالعمل­های اجرائی.

2.     رسیدگی به اسناد عاملین مالی و دستورالعمل­های مربوطه.

3.     رسیدگی و بررسی قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی.

4.     ثبت کلیه معاملات انجام شده در سامانه مالیاتی دارایی.

5.     پاسخگویی به مراجع نظارتی.

6.     رسیدگی به اسناد پرداختی پرسنلی با آخرین دستورالعمل­های صادره .

7.     بررسی اسناد رفع واخواهی شده هزینه­ای معاونت­ها.

8.     مطالعه بخشنامه­ها، موافقت نامه­ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی.

9.      تطبیق پرداخت­ها با موافقت نامه­ها و بودجه تفصیلی موسسه.

10.   مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط.

11.   انجام امور مربوط و رفع واخواهی اسناد هزینه که از سوی حسابرسان دیوان محاسبات مورد ایراد قرار می­گیرد.

12.  انجام مکاتبات لازم در زمینه­های مختلف در صورت نیاز.

13. سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت.