این اداره زیرمجموعه اداره کل منابع انسانی و امور اداری و در چارچوب برنامه های این اداره کل وظیفه مديريت امور نظافت، آبدارخانه، پذیرایی، فضای سبز، رستوران، تلفنخانه، نقليه و اياب و ذهاب كاركنان و... را دارا میباشد.