اداره دبیرخانه تحت نظر اداره کل منابع انسانی و امور اداری و در چارچوب برنامه ها و بودجه مصوب سالانه که وظیفه اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش‌های تدوین شده و معین عهده دار می باشد و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می‌دهد و مراقبت و نظارت بر حسن جریان گردش نامه‌های وارده ، صادره و داخلی را در داخل و خارج سازمان تقبل می‌نماید.