اداره تدارکات وکارپردازی، تحت نظر اداره کل منابع انسانی و امور اداری و در چارچوب برنامه ها و بودجه به منظور خرید و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز کلیه واحد های موسسه فعالیت می نماید. در ای راستا این واحد با در نظر گرفتن کیفیت اجناس درخواستی و تهیه آن به نحوی که به  صرفه و صلاح موسسه باشد اقدام به خریداری می نماید.