اداره امور کارکنان و قراردادها، تحت نظر اداره کل منابع انسانی و امور اداری و در چارچوب برنامه ها و بودجه مصوب سالانه با نظارت و رسیدگی بر طیف وسیعی از وظایف به منظور ایجاد و توسعه برنامه هایی که از طریق آنها ضمن بهبود تواناییهای نیروی انسانی، اهداف فردی و سازمانی نیز حاصل می گردد تشکیل گردیده است. در این راستا مسائل با اهمیتی همچون جذب و نگهداری نیروی انسانی، انجام امور پرسنلی هیات علمی و غیر هیات علمی، تهیه و تنظیم کلیه قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی، اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی، انتصابات، ارتقاء و ... عهده دار می باشد.