معرفی:

    این اداره زیرمجموعه اداره کل منابع انسانی و امور اداری بوده و در چارچوب برنامه های این اداره کل وظیفه تعمیر و نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و ابنیه کلیه ساختمانهای موسسه و تعمیر و نگهداری تاسیسات موجود در محوطه فضای سبز و تهیه نقشه های مهندسی و همچنین انجام خدمات فنی مربوط به ساختمان خوابگاههای دانشجویی و ساختمان پرستو (محل استقرار اداره کل امور مالی و آموزشهای کوتاه مدت) ...دارا میباشد.